در صورت تصویب مجلس: تمام طرح های کشاورزی از پرداخت مالیات معاف می شوند